تبلیغات
درود بر لر - ** تقسیمات قوم بختیاری**
شنبه 18 دی 1389

** تقسیمات قوم بختیاری**

   نوشته شده توسط: محمود فتاحی    نوع مطلب :بختیاری ،** تقسیمات قوم بختیاری** ،

  قوم بختیاری به دو ایل چهار لنگ(چارلنگ) وهفت لنگ تقسیم می شود.......

1 – ایل چها ر لنگ : شامل : طایفه های * :مم صالح (محمود صالح) **ذلکی(ذلقی)**ممیوند**موگویی**کیان ارثی

2 – ایل هفت لنگ : شامل  :: طایفه های * بهدار وند باب**دورکی باب **بابادی باب  **دینارونی باب **سه دهستانی*

                                                  ********************

الف) چهار لنگ :: 

1 --  ممیوند ..  شامل:: طایفه ها ی** فولاد ون د* عیسی وند * عبدالوند * هیوندی**

2 –  زلکی  ..  شامل ::طا یفه های * * تاجمیری * دره اشکفتی * چو باز وند * ترپی* مفروش * مدروک * شیخ گوشه * هزارسی * سادات * احمد فداله *دره کائدی * غیبی وند * چهار بری * گانر * ماندنی * غیب اله وند * خدر وند * جما لو ند * رحمت وند *

3 –  چهار لنگ مم صالح (محمود صالح )..شامل :: طایفه های ::محمود صالح * مم زائی **

ب) هفت لنگ

1 –  دورکی باب..  شامل :: طایفه های **  موری*  قند علی ( گند لی )8 بابا احمدی ( بامدی ) * شیخ رباط * زراسوند * مشایخ * اسیوند *

2 –  بابادی باب ..شامل : طایفه های ** بابادی عالی انور * عکاشه * راکی * گله * گمار * شهنی * ململی * حموله * نصیر * پبدنی * احمد محمودی (احمد ممدی ) *

3 --  دینارونی باب .. شامل ::طایفه های ** سعید.* گوروئی * عالی محمودی * نوروزی * سرقلی * کور کور * بویری * اورک * شالو *

4 --  بهداروند باب .. شا مل :: طایفه ی بهداروند

4 --  سه دهستانی .. شامل :: طایفه های * ابراهیم محمودی * دودرائی * آقائی * عمو احمدی * خالدی * بارزی * منجی * سادات بیدله * جلا له ای * ریگی * بویر حسنی * میلاسی *

اینشاء ا... اگر عمری باقی ماند. در آینده ی تکمیل تر ودر حد امکان  شرحی از طایفه ها رابیان خواهم کرد.  

 

 

**توضح اینکه کوچک ترین رده در قوم بختیاری **مال **می گویند.وبزرگترین هم همان ایل وقوم است..